top of page

SINIFTA İLE İLGİLİ YAYINLAR

Yapay Zekâ Tabanlı Simülasyon Ortamı Destekli Öğretmenlik Uygulaması ile Öğretmen Adaylarının TPAB Becerilerinin ve Öz Yeterlik İnançlarının Geliştirilmesi
2023 Aksoy, N. C. & Kelleci, Ö.
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (36), 148-171.
 

Bu çalışmanın ana amacı, öğretmen eğitiminde yapay zeka destekli simülasyonların kullanımının öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik inançlarına ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) becerilerine olan etkilerini incelemektir. Bu çalışma karma bir araştırma deseni kullanmaktadır. Kontrol grubuna geleneksel öğretmenlik uygulamaları sunulmuş, deney grubuna ise öğretmenlik uygulamaları yapay zeka tabanlı simülasyonlarla desteklenmiştir. Araştırmanın katılımcıları, 32 sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarıdır. Veri toplama araçları arasında TPAB uygulama ölçeği, Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yansıtıcı günlükler yer almaktadır. İki grup arasındaki Öz Yeterlik ve TPAB düzeyleri, bağımsız gruplar t-testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Nitel veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sonuçları, yapay zeka tabanlı sanal sınıf simülasyonlarının kullanılmasının öğretmen adaylarının TPAB uygulama becerilerini anlamlı bir şekilde geliştirdiğini, ancak öz yeterlik inançlarında anlamlı bir değişiklik görülmediğini göstermektedir. Ayrıca, öğretmen adayları, uygulama sürecinin ders planlama, sınıf yönetimi ve TPAB uygulama becerilerini geliştirdiğine dair olumlu değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

 

Tıklayınız.

Duygu Geçiş Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: SimInClass Veri Kümesi Örneği.

Çağlar-Özhan, Ş., & Altun, A. (2022).

Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 13(3), 232-243.

Duygu, belirli bir hedefe yoğun bir bilinçli zihinsel tepki olarak tanımlanır, öznel olarak deneyimlenir ve dakikalardan saatlere kadar sürebilir, fizyolojik ve davranışsal değişikliklere neden olur (Kleinginna & Kleinginna, 1981). Duygu kavramı, literatürde bazen "his", "ruh hali" ve "uyanıklık" terimleriyle karşılıklı olarak kullanılır. "Duygu" terimi, aynı şekilde duygu ile ilişkilendirilen bir meta kavram olarak da kullanılır; bu, duyguyu kapsayan bir kavram olarak bilinir (Juslin & Slobada, 2013).

Tıklayınız.

Duygusal Bir Öneri Sistemiyle Desteklenen Simüle Edilmiş Bir Sanal Sınıftaki Duygusal Kalıplar

Caglar-Ozhan, S., Altun, A., & Ekmekcioglu, E. (2022)

British Journal of Educational Technology.

Öğretmenlik duygusal açıdan yüklü bir meslektir (Hargreaves, 1998; Pekrun ve Linnenbrink-Garcia, 2014) ve burada sinir sisteminin üç temel işlevi (algılama, işleme ve tepki) dinamik olarak gerçekleşir (Rodriguez, 2013). Öğretmenler öğretim sırasında kaygı, zevk ve öfke gibi farklı duygu durumları yaşarlar (Sutton ve Wheatley, 2003).

Tıklayınız.

COVID-19 Döneminde Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öneri Sistemi İle Yapay Zeka Tabanlı Sanal Sınıf Simülatörü
2022 ALTUN, A.; ÇAĞLAR ÖZHAN, Ş.
COVID-19 Sonrası Dönemde Öğretmen Eğitimi ve Öğretmen Hazırlık Programlarını Yeniden Tanımlama (pp.33-45) 

Öğretmenlik uygulaması, herhangi bir öğretmen eğitim programının önemli bir bileşenidir. Genellikle içerik ve öğretimle ilgili teorik bilgileri, sınıf yönetimi stratejilerini ve zorlayıcı durumlarla karşılaşıldığında kullanılan becerileri içerir. Uzaktan öğrenme araçları, bilgi transferini etkileyebilir. COVID-19 pandemisi nedeniyle yapay zeka tabanlı sanal sınıfların kullanılması, öğretmen adaylarının öğretim ve öğrenme konularıyla başa çıkmak için bir zorluk oluşturmuştur. Bu çalışma, öğretmen adaylarının öğretim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için öneri özelliği bulunan açık erişimli bir yazılım olarak yapay zeka tabanlı sanal sınıf ortamının dahil edilmesini ele almaktadır. Ayrıca, bu çalışma, eğitimcilerin mesleki gelişimini desteklemek için önerileri ele almaktadır. Son olarak, daha fazla öneri ve gelecekteki yönelimler, yapay zeka tabanlı sanal ortamların öğretim için düşündürücü fikirler sunmaktadır.

Tıklayınız.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
2021 ŞEKER, G.; YEŞİLTAŞ, E.
Turkish Studies Educational Science

Günlük hayatın her alanını etkileyen teknoloji, eğitim alanında da etkin olarak kullanılmaktadır. Simülasyonlar da ulaşılabilir, ucuz ve güvenilir olmaları bakımından sıklıkla tercih edilen eğitim teknolojilerinden biridir. Avantajları düşünüldüğünde öğretmenlere sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında da simülasyonlardan faydalanılabileceği düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar simülasyonları yoluyla sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Karma yöntem ile yürütülen araştırmada, açımlayıcı sıralı karma desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 192 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel çalışma grubunu ise, 4. sınıfta öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini elde etmek için öncelikle araştırmacılar tarafından geliştirilen “SINIFTA Simülasyonu Görüş Anketi” uygulanmış ve anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSSprogramı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında elde edilen nicel bulguların daha derinlemesine anlaşılabilmesi amacıyla örneklemde yer alan 8 tane gönüllü öğretmen adayı katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen veriler NVivo 10 programı aracılığıyla analiz edilerek tema ve kodlara ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel bulgularından yola çıkılarak elde edilen sonuçlarına göre; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerisi kazandırılması amacıyla bilgisayar simülasyonlarından faydalanılmasına ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarına göre sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında simülasyonların kullanımı ilgi çekici olacak ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerine katkı sağlayacaktır.

Öğretmen Eğitiminde Oyun Tabanlı Sanal Sınıf Simülasyonu Kullanımı: Kullanıcı Deneyimi Çalışması
2020 KELLECI, O.; AKSOY, N. C.

Simülasyon ve Oyun

Simülasyon tabanlı eğitim, karmaşık becerilerin öğretimi ve değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan etkili bir araçtır ve bu nedenle öğretmen eğitiminde kullanılan sanal sınıf simülatörlerinin etkililiğini belirlemek için, insan-bilgisayar etkileşimi kapsamında yazılım kullanılabilirliği göstergesi sunan kullanıcı deneyimlerini inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.

Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
2018 DOĞAN, D; YİĞİT, F. M; ALIR, A; FİDAN, A; TÜZÜN, H.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education)

 

Çalışma, “Sınıf Yönetimi” ve “Öğretim Tasarımı” dersi kapsamında “Sınıfta” üç-boyutlu öğretmen eğitimi simülasyonu kullanan öğretmen adaylarının görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Öğretmen adayları, “Sınıfta” ile ders planı hazırlama, sınıf düzeni oluşturma, zaman yönetimi, öğrenci sayısına göre sınıf kontrolü, istenmeyen davranışlara yönelik strateji geliştirme gibi durumlar hakkında farkındalıklarının arttığını ve yazılımın mesleki gelişim süreçlerinde yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları “Sınıfta” öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımının kolay olduğunu ve simülasyonun otantik bir sınıf ortamını deneyimleme fırsatı sunduğunu belirtmiştir.

Sanal Sınıfta Öğrenci Davranışlarının Sosyal Öğrenme Teorisi Dahil Edilmiş Belief Desire Intention Modeliyle Modellenmesi
2015 KÖKNAR, C.

Ciddi oyun türü, kullanıcıyı yalnızca eğlendirmeyi hedeflemez. Ciddi oyun, tasarlanma amacına uygun şekilde kullanıcının gerekli becerileri kazanmasını amaçlar. Bilgisayar oyunlarının geliştirilmeye başlanmasından yıllar önce dahi siyaset ve askeri alanlarda tahta üzerinde oynanan oyunlar ve kart oyunları aktif olarak kullanılmıştır. Günümüzde ciddi oyunlar, bilgisayarda oynanan ve kişiyi istenilen alan üzerinde eğitmek için kullanılan zihinsel bir mücadele olarak düşünülebilir. Bu alanlara savunma sanayi, eğitim, bilimsel araştırma, sağlık, acil durum yönetimi, şehir planlaması, mühendislik ve politika örnek verilebilir. Bu yayında Unity oyun motoru kullanılarak öğretmenler için bir sınıf yönetim oyununun geliştirilmesi anlatılmaktadır.

                                                                                 

Öğrenci Öğretmenlere Sınıfı Kontrol Altına Almayı Öğreten Ciddi Bir Oyun
2015 DENGHAN, S. 

Ciddi oyunlara olan rağbetin artması birçok oyun tasarımcısının dikkatini çekmekte ve onları eğitim alanında çalışmalar yapmak üzere teşvik etmektedir. Bu bağlamda, etkin bir ciddi oyun tasarımı yapabilmek, alanda yer edinmenin ön koşulu haline gelmektedir. Bu da demek oluyor ki, başarılı bir ciddi oyun tasarlamak için oyun tasarım elementlerinin yanı sıra eğitsel bileşenlere de eşit oranda önem vermek gerekmektedir. Diğer bir yandan, eğitsel simülasyonlara sınırlı sayıda oyun elementleri eklemek de başarılı bir ciddi oyun tasarlamak için yeterli olmayacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda eğitsel bileşenlere ve oyun tasarım elementlerine eşit oranda önem veren kapsamlı bir ciddi oyun metodolojisine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, bu yayın ciddi oyun tasarımı kapsamında ontoloji temelli bir metodoloji önermektedir.

                                                                                    

Sanal Bir Sınıfta Öğrenci Davranışlarının Belief Desire Intention Modeline göre Modellenmesi
2014 CANBAZOĞLU, E.

 

Üstlenici ve davranış modellenmesi, bilgisayar oyunlarının ve sanal ortamların gerçekçi ve çekici olmasını sağlayan en önemli bileşenlerden biridir. Üstlenici ve davranış modellemesi ayrıca, gerçek dünya eğitimlerine yakın bir verimde ve ondan daha az maliyetli olacak şekilde, insanları sanal etkileşimli ortamlarda eğitmek üzere dizayn edilmiş ciddi oyunlarda da kullanılabilir. Belief Desire Intention (BDI) modeli, akıllı üstleniciler yaratmak için kullanılan bir yazılım modelidir. Bu yayında gerçek dünya olaylarıyla karşılaşmadan önce kendilerini eğitmek isteyen insanların kullanabileceği, akıllı üstleniciler ile dolu etkileşimli bir sanal çevrenin BDI modeli kullanılarak geliştirilmesi açıklanmaktadır.

                                                                                     

bottom of page