top of page

SINIFTA İLE İLGİLİ YAYINLAR

AI-Based Virtual Classroom Simulator With a Recommendation System in Preservice Teacher Training During COVID-19 
2022 ALTUN, A.; ÇAĞLAR ÖZHAN, Ş.
Redefining Teacher Education and Teacher Preparation Programs in the Post-COVID-19 Era (pp.33-45) 


Teaching practicum is an essential component of any teacher training program. It usually involves theoretical knowledge related to content and teaching in general, classroom management strategies, and skills utilized when confronted with challenging situations. Distance learning tools may impact knowledge transfer. Using artificial intelligence-based virtual classrooms posed a challenge for pre-service teachers to address teaching and learning due to the COVID-19 pandemic. This study addresses incorporating an artificial intelligence-based virtual classroom environment with a recommendation feature as an open-access software to help pre-service teachers develop their teaching skills. Also, the study addresses recommendations to support educators’ professional development. Finally, further recommendations and future directions provide thought-provoking ideas for using artificial intelligence-based virtual settings for teaching.

Tıklayınız.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
2021 ŞEKER, G.; YEŞİLTAŞ, E.
Turkish Studies Educational Science

Günlük hayatın her alanını etkileyen teknoloji, eğitim alanında da etkin olarak kullanılmaktadır. Simülasyonlar da ulaşılabilir, ucuz ve güvenilir olmaları bakımından sıklıkla tercih edilen eğitim teknolojilerinden biridir. Avantajları düşünüldüğünde öğretmenlere sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında da simülasyonlardan faydalanılabileceği düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar simülasyonları yoluyla sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Karma yöntem ile yürütülen araştırmada, açımlayıcı sıralı karma desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 192 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel çalışma grubunu ise, 4. sınıfta öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini elde etmek için öncelikle araştırmacılar tarafından geliştirilen “SINIFTA Simülasyonu Görüş Anketi” uygulanmış ve anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSSprogramı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında elde edilen nicel bulguların daha derinlemesine anlaşılabilmesi amacıyla örneklemde yer alan 8 tane gönüllü öğretmen adayı katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen veriler NVivo 10 programı aracılığıyla analiz edilerek tema ve kodlara ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel bulgularından yola çıkılarak elde edilen sonuçlarına göre; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerisi kazandırılması amacıyla bilgisayar simülasyonlarından faydalanılmasına ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarına göre sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında simülasyonların kullanımı ilgi çekici olacak ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerine katkı sağlayacaktır.

Using Game-Based Virtual Classroom Simulation in Teacher Training: User Experience Study
2020 KELLECI, O.; AKSOY, N. C.

Simulation & Gaming

Simulation-based training is an effective, and therefore increasingly widespread, tool used in the teaching and assessment of complex skills. In order to determine the effectiveness of the virtual classroom simulators used in teacher training, there is a need for studies into user experiences, within the scope of human-computer interaction, which provide an indicator of software usability.

Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
2018 DOĞAN, D; YİĞİT, F. M; ALIR, A; FİDAN, A; TÜZÜN, H.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education)

 

Çalışma, “Sınıf Yönetimi” ve “Öğretim Tasarımı” dersi kapsamında “Sınıfta” üç-boyutlu öğretmen eğitimi simülasyonu kullanan öğretmen adaylarının görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Öğretmen adayları, “Sınıfta” ile ders planı hazırlama, sınıf düzeni oluşturma, zaman yönetimi, öğrenci sayısına göre sınıf kontrolü, istenmeyen davranışlara yönelik strateji geliştirme gibi durumlar hakkında farkındalıklarının arttığını ve yazılımın mesleki gelişim süreçlerinde yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları “Sınıfta” öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımının kolay olduğunu ve simülasyonun otantik bir sınıf ortamını deneyimleme fırsatı sunduğunu belirtmiştir.

Sanal Sınıfta Öğrenci Davranışlarının Sosyal Öğrenme Teorisi Dahil Edilmiş Belief Desire Intention Modeliyle Modellenmesi
2015 KÖKNAR, C.

Ciddi oyun türü, kullanıcıyı yalnızca eğlendirmeyi hedeflemez. Ciddi oyun, tasarlanma amacına uygun şekilde kullanıcının gerekli becerileri kazanmasını amaçlar. Bilgisayar oyunlarının geliştirilmeye başlanmasından yıllar önce dahi siyaset ve askeri alanlarda tahta üzerinde oynanan oyunlar ve kart oyunları aktif olarak kullanılmıştır. Günümüzde ciddi oyunlar, bilgisayarda oynanan ve kişiyi istenilen alan üzerinde eğitmek için kullanılan zihinsel bir mücadele olarak düşünülebilir. Bu alanlara savunma sanayi, eğitim, bilimsel araştırma, sağlık, acil durum yönetimi, şehir planlaması, mühendislik ve politika örnek verilebilir. Bu yayında Unity oyun motoru kullanılarak öğretmenler için bir sınıf yönetim oyununun geliştirilmesi anlatılmaktadır.

                                                                                 

Öğrenci Öğretmenlere Sınıfı Kontrol Altına Almayı Öğreten Ciddi Bir Oyun
2015 DENGHAN, S. 

Ciddi oyunlara olan rağbetin artması birçok oyun tasarımcısının dikkatini çekmekte ve onları eğitim alanında çalışmalar yapmak üzere teşvik etmektedir. Bu bağlamda, etkin bir ciddi oyun tasarımı yapabilmek, alanda yer edinmenin ön koşulu haline gelmektedir. Bu da demek oluyor ki, başarılı bir ciddi oyun tasarlamak için oyun tasarım elementlerinin yanı sıra eğitsel bileşenlere de eşit oranda önem vermek gerekmektedir. Diğer bir yandan, eğitsel simülasyonlara sınırlı sayıda oyun elementleri eklemek de başarılı bir ciddi oyun tasarlamak için yeterli olmayacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda eğitsel bileşenlere ve oyun tasarım elementlerine eşit oranda önem veren kapsamlı bir ciddi oyun metodolojisine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, bu yayın ciddi oyun tasarımı kapsamında ontoloji temelli bir metodoloji önermektedir.

                                                                                    

Sanal Bir Sınıfta Öğrenci Davranışlarının Belief Desire Intention Modeline göre Modellenmesi
2014 CANBAZOĞLU, E.

 

Üstlenici ve davranış modellenmesi, bilgisayar oyunlarının ve sanal ortamların gerçekçi ve çekici olmasını sağlayan en önemli bileşenlerden biridir. Üstlenici ve davranış modellemesi ayrıca, gerçek dünya eğitimlerine yakın bir verimde ve ondan daha az maliyetli olacak şekilde, insanları sanal etkileşimli ortamlarda eğitmek üzere dizayn edilmiş ciddi oyunlarda da kullanılabilir. Belief Desire Intention (BDI) modeli, akıllı üstleniciler yaratmak için kullanılan bir yazılım modelidir. Bu yayında gerçek dünya olaylarıyla karşılaşmadan önce kendilerini eğitmek isteyen insanların kullanabileceği, akıllı üstleniciler ile dolu etkileşimli bir sanal çevrenin BDI modeli kullanılarak geliştirilmesi açıklanmaktadır.

                                                                                     

bottom of page